ALLMÄNNA VILLKOR OCH TRIVSELREGLER FÖR ODLINGSLOTTER I PARADISET

Utdrag ur stadgarna för föreningen Paradiset:

§2.1 Paradisodlarna är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål: a) att öka intresset för odling, att verka för kretsloppstänkande, att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna, att verka för att genom odling bidra till ökad förståelse mellan människor samt att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av odlare. Föreningen riktar sig till alla som är intresserade av odling oavsett tidigare erfarenhet, ålder och bakgrund. 

Det här dokumentet finns till för att underlätta för föreningens odlare att skapa en  trivsam odlingsupplevelse för sig själv och varandra samt underlätta för oss att följa de  lagar och den detaljplan vi åtagit oss att följa som odlare i Paradisets odlingspark. 

1. Som lottinnehavare skriver du ett odlingskontrakt med Paradisodlarna och betalar en årsavgift. I detta ingår en lott avsedd för odling,  tillhörande redskapsbod och sommarvatten till vattning. Vi ansvarar inte för stulna redskap eller material i redskapsbodarna. Vill du låsa sätter du dit ett eget hänglås. Vi ansvarar heller inte för stölder eller skadegörelse av din odlingslott eller egendom. Det är endast tillåtet att inneha 1 odlingslott per hushåll. Paradisodlarna tillhandahåller även pallkragsodling.

2. Som odlare ska du verka för föreningens ändamål samt odla aktivt under både våren och sommaren. Med odla aktivt menas att det ska finnas tydliga tecken på att lotten rensas på skräp och ogräs, särskilt fröogräs, samt att den förbereds för odling inför sommaren. 

3. Öppna eller slutna komposter på den egna odlingslotten är för närvarande inte tillåtna, på grund  av risk för olägenhet. Kompostmaterial som odlingslotten genererar kan tas till vara till exempel genom att  täckodla. Att odla växter för att vända ner i  den egna jorden, så kallad gröngödsling, kan också vara ett sätt att förbättra sin egen jord. Växtmaterial som inte kan användas, som fröogräs, kan läggas i containern för trädgårdsavfall som kommunen tillhandahåller under odlingssäsongen.

4. Vi har ingen byggrätt på våra odlingslotter. Det innebär  att varken byggnader, trädäck, plank eller växthus får uppföras på  lotterna. Drivbänkar och växttunnlar får uppföras, max 1 meter höga. Som stöd för växtlighet kan du sätta upp spaljéer upp till 120 cm höga med minst 25% luftgenomtränglighet. Spaljéer över 120 cm måste ha minst 85% luftgenomtränglighet enligt bygglovslagen. För att verka för en trivsam odlingsmiljö där vi underlättar för varandra undviker vi att skugga intilliggande lotter oavsett spaljéhöjd.

5. I och runt varje odlingsskepp finns ett antal gemensamma ytor som odlarna i respektive skepp ansvarar för att underhålla. Detta inkluderar gräsremsan innanför häcken vid varje vattenkran, grusytan vid redskapsbodarna, samt de gräsremsor som finns mellan varje lott. Gräsremsorna mellan lotterna ska vara 80 cm breda och varje odlare ansvarar för de remsor som angränsar till sin lott.  I den gemensamma redskapsboden finns redskap för att sköta dessa ytor såsom gräsklippare, trimmer, och räfsor. 

6. Uppsägning av odlingslott sker skriftligen till styrelsen, till exempel via mail. Lotten och gräsytorna runt lotten ska återställas och lämnas i gott skick. I överenskommelse med nästa odlingslottinnehavare kan växter och material lämnas kvar. Redskapsboden ska tömmas och hänglåset tas bort i samband med att lotten lämnas.

7. Ett större förråd med gemensamma redskap för utlåning till föreningens odlare finns i parken, vid entrén närmast Friidrottsarenan. Där hittar du bland annat skottkärra, gräsklippare och trädgårdsredskap. Koden till det gemensamma förrådet fås i samband med kontraktskrivningen.

8. Transporter med bilar eller andra motordrivna fordon är inte tillåtna i parken, dessa hänvisas till anvisade  parkeringar. Istället tillhandahåller föreningen skottkärror som finns i det  gemensamma förrådet för att frakta tunga saker på området. 

9. I Paradiset finns det publika fruktlundar som är tillgängliga för alla i parken, även parkbesökare.  Det inte är tillåtet att plantera fruktträd eller övriga träd på sin odlingslott enligt överenskommelse med Linköpings kommun. Bärbuskar går bra att plantera på odlingslotten.