ALLMÄNNA VILLKOR OCH TRIVSELREGLER FÖR ODLINGSLOTTER I PARADISET

Utdrag ur stadgarna för föreningen Paradiset:

§2.1 Paradisodlarna är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål: a) att öka intresset för odling, att verka för kretsloppstänkande, att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna, att verka för att genom odling bidra till ökad förståelse mellan människor samt att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av odlare. Föreningen riktar sig till alla som är intresserade av odling oavsett tidigare erfarenhet, ålder och bakgrund. 

Det här texten finns till för att underlätta för föreningens odlare att skapa en trivsam odlingsupplevelse för sig själv och varandra samt underlätta för oss att följa de lagar och den detaljplan vi åtagit oss att följa som odlare i Paradisets odlingspark. 

1. Som lottinnehavare skriver du ett odlingskontrakt med Paradisodlarna till en kostnad av 1 kr om dagen vilket betalas årsvis senast sista mars. I detta ingår en lott avsedd för odling, tillhörande redskapsbod och sommarvatten till vattning. Vattnet sätts på och stängs av så tidigt respektive sent på säsongen som möjligt, men det är vädret som styr i slutändan. Vi ansvarar inte för stulna redskap eller material i redskapsbodarna. Vill du låsa sätter du dit ett eget hänglås. Vi ansvarar heller inte för stölder eller skadegörelse av din odlingslott eller egendom. 

2. Du har möjlighet att inneha endast 1 odlingslott per hushåll för att möjliggöra för så många Linköpingsbor som möjligt att odla. Vi strävar efter att ha en blandning av odlare boende i Vallastaden och odlare boende i övriga Linköpings kommun. Även föreningar och andra verksamheter är välkomna att odla i Paradiset. Tilldelningen av lotter sker enligt väntelista. 

3. Kompostmaterial som odlingslotten genererar kan tas till vara till exempel genom att täckodla. Öppna eller slutna komposter på den egna odlingslotten är inte tillåtna på grund av risk för olägenhet. Eventuellt kan kompostering skötas på föreningsnivå i den mån medlemmarna har kunskap och engagemang för detta. Att odla växter för att vända ner i den egna jorden, så kallad gröngödsling, kan också vara ett sätt att förbättra sin egen jord. Växtmaterial som inte kan användas, som fröogräs, får odlaren själv ombesörja bortforsling av till återvinningscentral/-station alternativt sköts detta gemensamt på föreningsnivå. 

4. Ett större förråd med gemensamma redskap för utlåning till föreningens odlare finns i området. Där hittar du skottkärra, lastkärra och gräsklippare. 

5. Odlarna ansvarar själva för att ta plastemballage till en återvinningsstation. 

6. Eftersom detta är en park lika mycket som ett odlingsområde är inga transporter med bilar eller andra motordrivna fordon tillåtna i parken, dessa hänvisas till anvisade parkeringar. Istället tillhandahåller föreningen lastkärra och skottkärror som finns i det gemensamma förrådet för att frakta tunga saker på området. 

7. Vi vill inte begära att din odlingslott ska vara välskött, för hur definierar vi det? Istället vill vi att du ska verka för föreningens ändamål och begär att du som odlare i Paradiset ska odla aktivt och hålla efter ogräs, framför allt fröogräs. 

8. Innanför staketen och häckarna som omringar odlingslotterna finns gemensamma gräsytor. Dessa gräsytor sköts gemensamt av lottinnehavarna efter egna överenskommelser. Friliggande lotter sköter sina egna kringliggande ytor vilka inte är att betrakta som odlingsmark. Föreningen tillhandahåller gräsklippare för att underlätta detta arbete för dig som odlare. Staket, grindar, häckar, redskapsbodar, övrig parkmark samt byggnader i parken sköts av kommunen. 

9. Idag ligger det gräsremsor mellan varje lott. Önskar du/ni byta till något annat markmaterial är det fritt att göra det, så länge det görs i samarbete/samråd med din/dina intilliggande grannar. Materialbyte görs på din/er egen bekostnad och utan ersättning när du slutar odla din odlingslott oavsett anledning. Skulle du vilja ta med markmaterialet vid avslut är du skyldig att återställa till ursprunglig markbeläggning. 

10. Det går bra att slå ihop odlingslotter om ni som odlingslottinnehavare är överens om det. Det enda föreningen begär är att mellanrummet mellan lotterna återställs enligt ovan när arrangemanget upphör. 

11. Vi har ingen byggrätt på våra odlingslotter. Det innebär att varken byggnader, trädäck, eller växthus får uppföras på lotterna. Ett alternativ till växthus kan vara drivbänkar. Du kan till exempel återanvända fönster eller köpa färdiga drivbänkar som den på bilden för detta ändamål. Plank är inte tillåtna enligt överenskommelse med Linköpings kommun. Som stöd för växtlighet kan du sätta upp spaljéer upp till 120 cm höga med minst 25% luftgenomtränglighet. Spaljéer över 120 cm måste ha minst 85% luftgenomtränglighet enligt bygglovslagen. Är du osäker får du gärna ta hjälp genom att prata med oss i styrelsen. För att verka för en trivsam odlingsmiljö där vi underlättar för varandra undviker vi att skugga intilliggande lotter oavsett spaljéhöjd. 

12. I Paradiset finns det fruktlundar som är tillgängliga för alla i parken, även parkbesökare. Vi tipsar om dem då det inte är tillåtet att plantera fruktträd eller övriga träd på sin odlingslott enligt överenskommelse med Linköpings kommun. 

13. Uppsägning av odlingslott sker skriftligen till styrelsen, till exempel via mail.